Rachunkowość ACCA

Adresaci studiów podyplomowych

 Studia podyplomowe skierowane są do osób, które pracują w różnych podmiotach i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i finansów. W szczególności zaś dla tych zamierzających rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji ACCA. Z kwalifikacją ACCA w ręku można rozpocząć karierę w działach finansów zarówno globalnych korporacji, jak i wiodących krajowych firm. W prężnie rozwijających się w Polsce centrach usług wspólnych i outsourcingowych posiadanie takiej kwalifikacji ułatwia drogę do m. in. następujących stanowisk menedżerskich:

 • kontroler finansowy,
 • analityk biznesowy,
 • audytor,
 • zarządzający funduszami inwestycyjnymi,
 • manager ds. raportowania,
 • manager ds. planowania i analiz,
 • dyrektor ds. ryzyka,
 • dyrektor finansowy,
 • członek zarządu ds. finansowych (CFO).

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych jest pomoc słuchaczom w poszerzeniu wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zdobyciu prestiżowej kwalifikacji ACCA, która stanowi podstawę do szybkiej kariery zawodowej zarówno w kraju, jak i za granicą. Ukończenie akredytowanych studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w szczególności umożliwia zdobycie:
 • kompetencji biznesowych i strategicznych, niezbędnych dla liderów nowoczesnych organizacji,
 • umiejętności podejmowania decyzji wspierających ciągły rozwój organizacji oraz prowadzących do realizacji wyznaczonych celów,
 • dyplomu prestiżowej uczelni.

 

Czas trwania i program studiów podyplomowych

 Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA trwają 4 semestry. Łącznie realizowanych jest 585 godzin.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Studia podyplomowe są prowadzone w formie studiów niestacjonarnych. Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, warsztaty.
Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – podział zajęć na semestry
Lp.
Nazwa przedmiotu
Ilość godzin
Forma zaliczenia
ECTS
I semestr
1.
Rachunkowość finansowa
60
E
8
2.
Kodeks spółek handlowych
15
Z
3
3.
Basics of Management Accounting
30
E
10
4.
Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie
30
E*
7
 
Razem semestr I
135
-
28
II semestr
1.
Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych*
45
E*
8
2.
MSSF*
60
E*
10
3.
Rachunek kosztów
45
E*
7
 
Razem semestr II
150
-
25
III semestr
1.
Finanse korporacyjne*
30
E*
10
2.
Sprawozdawczość instytucji finansowych
30
E*
9
3.
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
45
E*
9
4.
Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
45
E*
7
 
Razem semestr III
150
-
35
IV semestr
1.
Badanie sprawozdań finansowych
45
E*
9
2.
Konsolidacja sprawozdań finansowych
45
E*
10
3.
Budgeting
45
E*
10
4.
Zarządzanie projektami informatycznymi
15
Z
3
 
Razem semestr IV
150
-
32
 
RAZEM
585
-
120
* wybrane zagadnienia z tych przedmiotów będą realizowane w języku angielskim
E* egzamin zgodny z wymaganiami ACCA
Zajęcia i egzaminy na studiach podyplomowych, objęte akredytacją, są zgodne z wymaganiami stawianymi przez ACCA. Układ przedmiotów dostosowany jest do zagadnień stanowiących przedmiot egzaminów ACCA. Ogół treści programowych ujęto w przedmiotach, które powiązano z modułami ACCA:
 • F5 - Zarządzanie efektywnością (ang. performance management) - Rachunek kosztów, Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie;
 • F6 – Podatki (ang. taxation) - Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie, Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne;
 • F7 - Sprawozdawczość finansowa (ang. financial reporting)- Sprawozdawczość instytucji finansowych, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,Konsolidacja sprawozdań finansowych;
 • F8 - Badanie sprawozdań finansowych (ang. audit and assurance)- Badanie sprawozdań finansowych;
 • F9 - Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych (ang. financial management)- Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych, Finanse korporacyjne.
W ramach zajęć nie będzie prowadzonych seminariów, a także nie będzie trzeba pisać pracy dyplomowej na zakończenie studiów podyplomowych. Egzaminy są w języku polskim. Zajęcia są prowadzone na Wydziale Zarządzania UG.  

Wykładowcy

 

 
Lp.
Przedmiot
Osoba prowadząca przedmiot/Instytucja
1.
Rachunkowość finansowa
Dr Ewa Spigarska
Dr Karolina Gościniak
Mgr Ewa Chrostowska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
2.
Kodeks spółek handlowych
Dr Marcin Glicz
Wydział Prawa i Administracji
3.
Basics of Management Accounting
Dr Jarosław Kujawski
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
4.
Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie
Dr Grzegorz Bucior
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
5.
Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
Mgr Beata Kotowska
Dr Wojciech Kozłowski
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
6.
MSSF
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz,
Mgr Maciej Gierusz
Dr Karolina Gościniak
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
7.
Rachunek kosztów
Dr Marek Ossowski
Dr Beata Zackiewicz-Brunke
Dr hab. Arleta Szadziewska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
8.
Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne
Mgr Ewa Chrostowska
Dr Kamila Bielawska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
9.
Finanse korporacyjne
Mgr Beata Kotowska
Dr Wojciech Kozłowski
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
10.
Sprawozdawczość instytucji finansowych
Dr hab. Arleta Szadziewska
Dr Ewa Spigarska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
11.
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
Dr Marek Ossowski
Dr Jarosław Kujawski
Dr Beata Zackiewicz
Dr hab. Arleta Szadziewska
Dr Michał Chalastra
Dr Aleksandra Wiercińska
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
12.
Badanie sprawozdań finansowych
Mgr Katarzyna Koleśnik
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
13.
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Mgr Maciej Gierusz
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
14.
Budgeting
Dr Jarosław Kujawski
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
15.
Zarządzanie projektami informatycznymi
Prof.UG dr hab. Przemysław Lech
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

Wymagania wstępne

Kandydat na studia podyplomowe to osoba posiadająca wykształcenie wyższe: tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie).
Kandydat powinien posiadać wiedzę z podstaw rachunkowości oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację.

Dokumenty rekrutacyjne

 

 
 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
 2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
 3. Zdjęcie legitymacyjne.
 4. Limit:
 • minimalnie 25 osób
 • maksymalnie 45 osób
Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

 

Opłaty i terminy rekrutacji

 Opłata za jeden semestr wynosi 3800 zł, łączna za cztery semestry 15 200 zł, możliwość rozłożenia opłat na 8 bądź 10 rat. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

Etapy:
 • Rejestracja w IRK: od dnia 21.01.2019 r. do dnia 7.10.2019 r.
 • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 21.01.2019 r. do dnia 7.10.2019 r.
 • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 9.10.2019 r.
 • Wniesienie pierwszej raty i dostarczenie dowodu wpłaty 10.10.2019 r.
 
Pierwsza wpłata jest wnoszona na konto bankowe:
PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem:
Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA (edycja nr 4) Imię i Nazwisko  

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowość ACCA
 
dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
tel. +48 608 350 511
 
Obsługa administracyjna:
 
Grażyna Kostiuk, pokój 129
tel.: +48 58 523 14 23
fax: +48 58 523 14 23

e-mail: finprzed.wzr@ug.edu.pl